Andmehalduse tegevuskava

ver sisu autor kuupäev
0.1 Veiko uus sisu senise tegevuskava alusel Veiko Berendsen 22.09.20
0.2 Otti uus struktuur Ott Velsberg 29.09.20
0.3 Sisu toimetamine, eesmärkide (tulemite) osa lisamine Veiko Berendsen 30.09.20
0.4 Tegevuskava täiendused Ott Velsberg 30.09.20
0.5 Tegevuskava täiendused, kooskõlla viimine avaandmete tegevuskavaga Ott Velsberg 5.10.20
0.6 Toimetuslikud märkused ja punkti 1.6 ümbersõnastamine Veiko Berendsen 6.10.20

 

tegevus sisu lühikirjeldus vastutav ja kaasatud asutus Tähtaeg
1. Ülevaade andmestikest      
1.1 Määratleda andmehalduse nõuded õigusaktides Vabariigi valitsuse määruses asutuste andmehaldusele (andmekirjeldus, andmekvaliteet jms) nõuete sätestamine. MKM (vastutav), STAT, RAM, RIA 2021 II kvartal
1.2 Määratleda avaliku sektori tarkvaraarenduste ristfunktsionaalsetes nõuetes

andmehaldusele kohalduvad nõuded

Täiendada Digiriigi Arhitektuurinõukogu kokkulepitud avaliku sektori tarkvaraarenduse ristfunktsionaalseid nõudeid andmehaldusele esitatavate nõuete loeteluga. MKM (vastutav), STAT 2021 II kvartal
1.3 Valitsusasutuste RIHAs registreeritud prioriteetseks loetud andmekogude andmetest tervikliku ja ajakohase ülevaate saamine Prioriteetseks loetud andmekogude s.o kõrgväärtusega andmestikke sisaldavad ja põhiregistritena potentsiaalselt  määratletavatest andekogudest tervikliku ja ajakohase ülevaate saamine nende andmekogude andmetest nende tehnilise dokumentatsiooni ja muude allikate alusel. STAT (vastutav), RIA 2021 II kvartal
1.4 Valitsusasutuste. RIHAs registreeritud andmekogudest tervikliku ja ajakohase ülevaate saamine RIHAs on registreeritud valitsusasutuste  vastutaval töötlemisel 344 andmekogu. Saada terviklik ja ajakohane ülevaade nende andmekogude andmetest nende tehnilise dokumentatsiooni ja muude allikate alusel. STAT (vastutav), RIA 2021 IV kvartal
1.6 Ülevaade valitususasutuste analüütilistest ja statistilistest andmestikest Saada ülevaade valitsusasutustes uuringute ja analüüside tulemusel loodud andmestikest. STAT (vastutav) 2022 IV kvartal
1.7 RIHAKEse (asutuste andmekirjelduse töövahendi) arendus RIA teeb RIHAKEse arenduse juba tehtud PoCi ja prototüübi alusel. RIHAKEse piloteerimisse kaasatud asutused on kokku lepitud (4 asutust). RIA (vastutav), STAT, MKM 31.12.2021
1.8 RIHAKE juurutamine asutustes, kus puuduvad täna vahendid andmekirjelduste koostamiseks ja haldamiseks RIHAKEse juurutamine asutustes, kus pole täna andmekogudes olevate andmete kirjeldamiseks ja haldamiseks kasutusel töövahendeid. RIA (vastutav), STAT, kaasatud asutused Aasta pärast arenduse lõppu
1.9 Uuenenud RIHA (arendus) RIA teeb RIHA täiendava arenduse sh integreerides RIHA ja RIHAKEse; uuenenud RIHA peab võimaldama saada ülevaade klassifikaatorite kasutusest asutustes. RIHA ja RIHAKE on liidestatud nii, et RIHAsse saab andmekirjeldust edastada andmekirjelduse standardile vastaval kujul ja ajakohasust tagades. RIHA arenduse raames lahendada RIHAs kooskõlastamise ja sisu jälgimisega seonduv. RIA (vastutav), STAT, MKM TBC
2. Andmekirjeldus ja mõisteline kirjeldamine      
2.1 Kokku on lepitud edasised tegevused valdkondlike märksõnastike koostamiseks ja nende vahelise koosvõime tagamiseks Mitme valdkonna märksõnastiku koostamine andmekirjelduses kasutamiseks, piloot ühe tervikvaldkonna tasemel. Koosvõimeks nende ontologiseerimine ja URIdega varustamine. STAT (vastutav), MKM 2022 I kvartal
2.2 Kokku on lepitud edasised tegevused andmete elukäiguhalduseks. Kaardistatud on vajadus ja kokku on lepitud tegevused andmete elukäiguhalduse rakendamiseks asutustes / andmekogudes. STAT (vastutav) 2022 IV kvartal
2.3 Valdkondlike taksonoomiate loomine aruandluskohustuse täitmiseks Luua üldine metoodika valdkondlike ja valdkondade üleste ontoloogiate ja taksonoomiate loomiseks. Jätkata aruandluskohustust automaatselt täita võimaldavata taksonoomiate loomist ja nende laiendamist. MKM (vastutav), STAT, teised vastutajad oma taksonoomia valdkonna osas 2021 IV kvartal
3. Põhiregistrid ja põhiandmed      
3.1 Põhiregistrite õiguslik ja sisuline määratlemine Kokku leppida põhiregistrite käsitlus ehk see, mida põhiregistriks lugeda, arvestades Euroopa Liidu käsitlust, arusaamist põhiandmetest ja andmekogudes andmete õigusliku tähenduse (tõestusväärtuslikud andmed) andmist. Vaja on muuta avaliku teabe seadust ja sätestada, mis on Eesti õigusruumis põhiregister. JUM (vastutav), STAT, MKM Põhiregistrite määratlus on kokkulepitud 2021 II kvartal

 

2022 IV kvartal

3.2 Põhiandmete korrastamine andmekogudes Andmekogude põhiandmete (tõestusväärtuslikud andmed, andmekogu põhiülesandega seotud andmed) õigusliku määratluse muutmine, mis tagaks selle, et eri andmekogudesse praegu kogutavate andmete osas saaks rakendada andmete ühekordse kogumise põhimõtet . JUM (vastutav), MKM, STAT, RAM 2022 IV kvartal
4. Klassifikaatorite süsteem ja andmekvaliteedi jälgimine      
4.1 Statistikaameti uus klassifikaatorite portaal ja selle sisuhaldus Andmeteenust pakkuva klassifikaatorite portaali uuendamine. Tegevuse sisu on klassifikaatorite pidev aktuaalses seisus hoidmine. STAT (vasutatav) 2020 IV kvartal
4.2 Andmekogudes kasutavate klassifikaatorite inventuur Andmekogudes on RIHA järgi 14 rühma ja 802 kehtivat või sisestamisel klassifikaatorit, millest 416 on tervishoiuvaldkonnas. Vajalik on saada ülevaade klassifikaatorite kasutamisest ja sellest, mis üldse on klassifikaatorid, milliseid neist käsitleda üldse klassifikaatoritena ja milliseid mitte ning mida nii ühe kui teise rühmaga teha. STAT (vasutatav) 2021 II kvartal
4.3 Klassifikaatorite kehtestamine ja nende arvu optimeerimine Muudetav klassifikaatorite määrus näeb ette klassifikaatorite kehtestamise õigusaktiga. Selgitada välja ja kehtestada üle riigi kasutatavad klassifikaatorid. STAT (vastutav) 2022 II kvartal
4.4 Juurutada põhiregistrites ja kõrgväärtusega andmestike haldamisel andmekvaliteeti tagamise protsess Täpsed tegevused kokku leppida MKMiga. STAT (vastutav), MKM, iga asutuse vastutav isik 2022 III kvartal
5. Andmete (taas)kasutuse edendamine      
5.1 Andmekogude andmete taaskasutamise kiire ja turvalise võimaldamise regulatsioon Ettepanek oleks lisada avaliku teabe seadusesse üldsäte, mis võimaldaks avaliku ülesande täitmise käigus andmekogusse kogutud andmeid kasutada teiste asutuste andmekogude poolt avaliku ülesande täitmiseks üle x-tee, kui nende andmete kasutamist pole seadusega piiratud (maksusaladus, ärisaladus jne.). Ei ole otstarbekas andmekogude põhimääruses sätestada, et milliste teiste andmekogude andmeid kasutatakse ja millistele andmekogudele andmeid antakse. Sellega kirjutatakse paindliku teenuste arendamise, analüüsi võimalused põhimäärustega lukku. Teave selle kohta, et milliseid andmeid andmekogud vahetavad, peavad olema kirjas RIHA-s ning olema saanud RIHA-s kooskõlastuse. JUM (vastutav), MKM TBC
5.2 Avaandmete tegevuskava elluviimine Avaandmete tegevuskava elluviimine eesmärgiga suurendada avaandmete avalikustamist ja kasutamist. MKM (vastutav) 2021-2022
6. Tagada asutustes andmehalduse kompetents ja võimekus      
6.1 Kesksed koolitused MKMi juhtimisel, Statistikaameti kaasumisel ja RTK korraldusel alustatakse andmehalduse täiendkoolitustega 2021 I kvartalis. Jooksvalt on vajada sisustada andmehalduse täiendkoolitused ja tagada nende läbiviimine. MKM (vastutav), STAT Iga-aastane koolituskava
6.2 Juhendite, materjalide jm. infomaterjali jagamine Tuleb avaldada andmehaldust puudutavaid materjalid, nõuded jm. ning seejärel jooksev uuendamine. STAT (vastutav), MKM 2021 I kvartal.