Avaandmete tegevuskava

Tegevuskava taust ja ülevaade protsessist on leitav siit.

ver sisu autor kuupäev
0.1 Tegevuskava koostamine seniste intervjuude ja sisendi põhjal Ott Velsberg 01.10.20
0.2 Kommentaarid Sigrit Siht 02.10.20
0.3 Tegevuskava uuendamine Ott Velsberg 04.10.20
0.4 Kommentaarid Veiko Berendsen 05.10.20
0.5 Tegevuskava täiendamine lähtuvalt tagasisidest Ott Velsberg 05.10.20

 

tegevus sisu lühikirjeldus vastutav ja kaasatud asutus Tähtaeg
1. Andmete (taas)kasutuse edendamine      
1.1 Avaandmete teabevärava uuendamine Avaandmete teabevärava uuendamine kasutajate ootustele vastamiseks. Arenduse järgselt tagada järjepidev uuendamine. Iga aasta kokku leppida arenduste teekaart lähtuvalt kasutajate vajadustest ning selle ellu viimine. MKM (vastutav), STAT Iga-aastane arenduste teekaart ja selle elluviimine
1.2 Avaandmete direktiivi ülevõtmine ja avaandmeid puudutava regulatsiooni uuendamine Avaandmete direktiivi uuendamise käigus vaadata üle ja korrastada avaandmeid puudutav õiguslik regulatsioon, selle raames uuendada avaandmete definitsioon ja sätestada nõuded andmekirjeldusele, kvaliteedile jms. JUM (vastutav), MKM 16.7.2021
1.3 Kõrgväärtusega andmestike reguleerimine avaliku teabe seaduses ja nende valdkondade täpsem sisuline määratlemine Euroopa avaandmete direktiiv määratleb 6 kõrgväärtusega andmestike valdkonda. Need on: 1. ruumiandmed, 2. maaseire ja keskkonna andmed, 3. ilmaandmed, 4. statistika, 5. ettevõtete ja nende omanike andmed, 6. liikumise (mobiilsuse) andmed. Laiendada valdkondade nimekirja keeleressurssidega. Vajalik on nende andmestike kui avaandmete õiguslik määratlemine avaliku teabe seaduses. Tagada ressursid nendele andmestikele avaliku juurdepääsu ja nende kvaliteedi tagamiseks. JUM (vastutav), MKM 16.7.2021

Andmed avalikustatud mitte hiljem kui 16.7.2023.

1.4 Määratleda avaliku sektori tarkvara-arenduste ristfunktsionaalsetes nõuetes

avaandmetele kohalduvad nõuded

Täiendada Digiriigi Arhitektuurinõukogu kokkulepitud avaliku sektori tarkvara-arenduse ristfunktsionaalseid nõudeid avaandmetele esitatavate nõuete loeteluga. MKM (vastutav), STAT 2021 I kvartal
1.5 Põhiseaduslike institutsioonide, ministeeriumite, riigikantselei, ametite, inspektsioonide jt. avaandmete teabeväravas avaldatud andmestikest saada terviklik ja ajakohane ülevaade Saada ajakohane ja terviklik ülevaade teabeväravas avaldatud andmestike andmekirjeldusest, mis koosneb masinloetavast kirjeldusest ja inimkeelsest dokumentatsioonist. Igal andmestikul on teabeväravas määratud vastutav kontaktisik. Vajalik on koostada juhend ning luua töövahend andmestike kirjeldamiseks ja pakkuda teabevaldajatele vajadusel tuge. Teabeväravas on käesolevalt registreeritud 777 andmestikku. MKM (vastutav), kõik teabevaldajad 2021 I kvartal loodud juhend

Ülevaade mitte hiljem kui

2021 IV kvartal

1.6 Rollide jaotuse kokkuleppimine MKMi, RIA ja Statistikaametiga

 

Teabevärava haldusmudeli, valdkondliku toe ja rollide jaotuse kokkuleppimine MKMi, RIA ja Statistikaametiga. Esialgse kava kohaselt teabevärava tehniline haldus ja tugi RIAsse, Statistikaamet pakub kasutajatuge ja andmeteenust. Täpsem tegevuskava ja rollide jaotus kokku leppida muudatuste ellu viimiseks. Tagada vajalik ressurss. MKM (vastutav), STAT, RIA 2021 I kvartal
1.7 RIHA ja avaandmete teabevärava ühise kontseptsiooni kokkuleppimine Kokku leppida RIHA ja avaandmete teabevärava ühine kontseptsioon. Arvestada edasistes RIHA ja RIHAKEse arendustes avaandmete vajadustega. MKM (vastutav), RIA 2021 I kvartal
1.8 Kokkulepitud pilootprojekt avaandmete avalikustamiseks KOV Kaardistada vajadus ning sellest lähtuvalt kokku leppida konkreetne kasutusjuht, projekti elluviimise ajakava ja projekti skoop, mille toel toetada avaandmete avaldamist KOV, näiteks sotsiaalvaldkonnas, teehoolduses vmt. MKM (vastutav), RAM, ELVL, kaasatud KOV’id 2021 II kvartal
1.9 KOV pilootprojekti arendus Kokkulepitud skoobist lähtuvalt viia läbi projekt. Kaasatud osapooled on kokku lepitud. MKM (vastutav), RAM, kaasatud KOV’id 2022 IV kvartal
2. Andmekirjeldus, mõisteline kirjeldamine ja andmekvaliteet      
2.1 Kokkulepitud andmekvaliteedi tagamise protsess ja viisid selle toetamiseks Kokku leppida andmekvaliteedi tagamise protsess ja viisid selle toetamiseks, näiteks luua andmekvaliteedi automaatkontrolli funktsioon teabeväravas. MKM (vastutav), STAT 2021 III kvartal
2.2 Kokkulepitud on edasised tegevused linkandmete tehnoloogia kasutuselevõtuks Kaardistatud on vajadus ja kokku on lepitud tegevused linktehnoloogiate rakendamiseks asutustes / andmekogudes. MKM (vastutav), STAT 2022 IV kvartal
3. Tagada asutustes avaandmete kompetents ja võimekus      
3.1 Kesksed koolitused, töögrupi kohtumised jm. MKMi juhtimisel, Statistikaameti kaasumisel on jooksvalt vaja ellu viia avaandmete valdkonna täiendkoolitused, töögrupi kohtumised, analüütika töövahendite töögrupi kohtumised jm. MKM (vastutav), STAT Iga-aastane koolituskava
3.2 Juhendite, materjalide jm. infomaterjali vajaduste kaardistamine ja täpsema teekaardi kokku leppimine ning infomaterjali koostamine MKMi juhtimisel, Statistikaameti kaasumisel koostada teekaart koostamist vajavatest juhenditest, materjalidest jm. infomaterjalist. Tuleb avaldada avaandmeid puudutavad materjalid, nõuded jm. ning seejärel tagada jooksev uuendamine. Igal poolaastal vaadata üle materjalide ajakohasus ja vajadusel uuendada teekaarti. MKM (vastutav), STAT, AKI 2021 I kvartal

 

Jooksev tegevus

3.3 Kokkulepitud tegevused avaandmete kasutamise edendamiseks ühiskonnas MKMi juhtimisel ja teabevaldajate osalusel edendada avaandmete kasutamist, näiteks era- ja avaliku sektori valdkondlike töögruppide käivitamine ning taaskasutamise toetamiseks suunatud infovaramu loomine. Koostada iga-aastane tegevuskava ja vajadusel uuendada seda poole aasta kaupa. MKM (vastutav), kõik teabevaldajad 2021 I kvartal

Iga-aastane tegevuskava

 

*antud tegevuskava on lahutamatult seotud andmehalduse tegevuskava elluviimisega